Všeobecné obchodní podmínky

 • Úvod
 • O nás
 • Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prostřednictvím on-line poradny

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prostřednictvím on-line poradny (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany advokátky Mgr. Bc. Michaely Smatanové, IČ 19262256, se sídlem Komenského 2281/5a, 678 01 Blansko (dále jen „advokát“) a fyzickými nebo právnickými osobami jako klienty (dále jen „klient“).
2. Tyto VOP se vztahují pouze a výlučně na smlouvy uzavřené mezi advokátem a klientem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – webové stránky www.akblansko.cz (dále jen „webová stránka“).
3. Pro účely těchto VOP platí tyto definice následujících pojmů:
 1. formulář – elektronický formulář umístěný a vyplňovaný na webové stránce, pomocí kterého klient objedná právní službu u advokáta dle zvolené volby;
 2. služba – způsob, jakým má být právní služba ze strany advokáta poskytnuta s tím, že jednotlivé typy služeb a způsob jejich poskytnutí jsou uvedeny na webové stránce a dále v těchto VOP;
 3. cena za poskytnutí právních služeb – odměna advokáta uvedená u jednotlivých služeb na webové stránce;
 4. NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 5. Zákon o advokacii – zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

II. Informační povinnost při uzavření smlouvy
1. V souladu s ust. § 1811 odst. 1 a 2 a § 1820 odst. 1 NOZ klient, který je spotřebitelem, výslovně prohlašuje, že byl advokátem před uzavřením smlouvy s dostatečným časovým předstihem srozumitelným a úplným způsobem seznámen s těmito informacemi:
 1. název, sídlo, a kontaktní údaje (telefon, email) advokáta a jeho totožnost;
 2. označení poskytované právní služby a obsah služby, přičemž její popis je uveden na webové stránce a dále v těchto VOP;
 3. cena právní služby, která vyplývá z konkrétního klientem zvoleného způsobu poskytování služby;
 4. způsob platby a způsob a čas plnění právní služby ze strany advokáta;
 5. skutečnost, že s poskytnutím služby nejsou spojeny náklady na dodání ve smyslu § 1811 odst. 1 písm. e) NOZ;
 6. údaje o právech z vadného plnění ze strany advokáta;
 7. údaje o době trvání smlouvy a možné podmínky jejího ukončení;
 8. údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně údaje, zda je možno se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
2. Odesláním formuláře klient výslovně prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný k uzavření smlouvy za podmínek specifikovanými těmito VOP a je plně svéprávný. Je-li klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, která formulář vyplnila, že je oprávněna klienta v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
 
III. Předmět smlouvy a způsob jejího uzavření
1. Předmětem smlouvy mezi klientem a advokátem je poskytnutí právních služby ze strany advokáta klientovi za podmínek a v souladu s těmito VOP, a to za odměnu.
2. Klient nejprve na webové stránce zvolí konkrétní způsob poskytování služby. Následně vyplní všechna požadovaná pole ve formuláři. Klient se zavazuje do formuláře uvést pravdivé údaje o své totožnosti. 
3. Poté, kdy klient odešle vyplněný formulář, se za projev vůle směřující k uzavření smlouvy o právní službě na straně advokáta považuje odeslání e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu klienta, který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že smlouva o právní službě byla uzavřena. Okamžikem odeslání takového potvrzovacího e-mailu k uzavření smlouvy o právní službě se smlouva o právní službě stává účinnou, přičemž její součástí se stávají tyto VOP ve znění účinném k okamžiku odeslání elektronického formuláře klientem.
4. Zároveň klient obdrží na e-mail platební údaje k zaplacení zvolené právní služby spolu s termínem zaplacení. Po úspěšném provedení platby bude klientovi e-mailem potvrzeno přijetí platby. V případě, že ve stanoveném termínu nebude platba řádně provedena, bude o tom klient informován e-mailem. Po poskytnutí právní služby bude klientovi doručen daňový doklad na e-mailovou adresu, kterou uvedl v elektronickém formuláři.
5. S ohledem na povahu služby, která má být klientovi ze strany advokáta poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, klient, který je spotřebitelem, vyplněním a odesláním formuláře výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím 14denní lhůty ode dne uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Klient, který je spotřebitelem, tak bere také na vědomí, že byla-li mu právní služba již poskytnuta, pak nemůže ve smyslu § 1837 písm. a) NOZ od smlouvy odstoupit.
6. Klient bere na vědomí, že po odeslání objednávky a předběžném posouzení řešené věci ze strany advokáta, je tento oprávněn poskytnutí služby odmítnout, a to nejdéle ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne provedení objednávky klientem. O odmítnutí poskytnutí služby advokát klienta informuje e-mailem odeslaným na adresu uvedenou v elektronickém formuláři. Odmítnout objednávku klienta je advokát oprávněn zejména z následujících důvodů:
 1. střet zájmů mezi klientem a advokátem,
 2. časová vytíženost advokáta,
 3. z důvodů uvedených v § 19 odst. 1 a § 20 odst. 2 v Zákoně o advokacii
 4. z jiných důležitých důvodů na straně advokáta.
7. Nedojde-li k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a nebude-li služba poskytnuta, vrátí advokát klientovi uhrazenou cenu za poskytnutí právních služeb, a to ve lhůtě do 7 pracovních dnů od sdělení čísla účtu klientem.
8. Klient bere na vědomí, že byla-li mu právní služba již poskytnuta, pak nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ. Za poskytnutí služby v případě e-mailové komunikace se má zejména započetí se zpracováním stanoviska, v případě telefonické konzultace uskutečnění hovoru.
 
IV. Způsob poskytování právních služeb
1. Advokát nabízí klientovi možnost zvolit si z následujících způsobů poskytnutí on-line právních služeb: prostřednictvím e-mailu, telefonicky či on-line schůzky. 
2. Poskytnutí služby prostřednictvím e-mailu Advokát poskytne v daném případě klientovi právní službu tak, že na jím zadaný e-mail odešle odpověď na dotaz specifikovaný klientem ve formuláři ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů. Nezbytným předpokladem pro optimální náležitou odpověď advokátem je dostatečná specifikace dotazu ve formuláři, která je podkladem pro poskytnutí právní služby. Klient bere na vědomí, že rozsah odpovědi je ze strany advokáta limitován zpravidla počtem 1500 znaků včetně mezer. Odesláním e-mailu s odpovědí na otázku klienta se právní služba považuje za poskytnutou. Zpravidla se v případě poskytnutí této služby jedná o odpověď na jednoduché právní otázky, nikoliv o právní analýzu vyjadřující hlubší studium problematiky a sepis stanovisek s nutností přezkoumání množství podkladů. V případě požadavku klienta na poskytnutí právní služby nesplňující uvedené parametry (např. rozsáhlejší právní analýza, nutnost studia většího množství podkladů apod.) je advokát oprávněn odmítnout poskytnutí služby za cenu uvedenou na webové stránce a v těchto VOP. V takovém případě může advokát nabídnout klientovi poskytnutí právní služby za individuálních cenových podmínek. V takovém případě dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb e-mailovým odsouhlasením nabídky advokáta ze strany klienta. 
3. Poskytnutí služby telefonicky Advokát poskytne v daném případě klientovi právní službu tak, že mu telefonicky zodpoví dotaz specifikovaný ve formuláři. Klient si při vyplňování formuláře zvolí termín, který mu nejvíce vyhovuje pro uskutečnění telefonického hovoru a tento termín mu advokát potvrdí, případně mu navrhne jiný termín. Po odsouhlasení termínu bude právní služba poskytnuta. Ukončením telefonického hovoru se právní služba učiněná tímto způsobem považuje za poskytnutou. Délka hovoru je maximálně 30 minut, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě požadavku klienta na překročení této doby je na advokátovi, zda tento požadavek akceptuje. Pokud ano, vzniká uskutečněním takového delšího telefonického hovoru klientovi povinnost doplatit advokátovi cenu za právní služby ve výši 900,- Kč bez DPH za každých dalších započatých 30 minut hovoru. Dojde-li ke zmeškání sjednaného termínu telefonního hovoru ze strany klienta a strany se nedohodnou na náhradním termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
4. Poskytnutí služby prostřednictvím on-line schůzky Právní služba prostřednictvím on-line schůzky je advokátem klientovi poskytována prostřednictvím webového rozhraní Google Meet, případně jiným s klientem dohodnutým způsobem, a to v délce trvání max. 30 minut, pokud se strany nedohodnou jinak. Klient si při vyplňování formuláře zvolí termín, který mu nejvíce vyhovuje pro uskutečnění on-line schůzky a tento termín mu advokát e-mailem potvrdí, případně mu navrhne jiný termín. Po odsouhlasení termínu bude právní služba poskytnuta. V případě požadavku klienta na překročení této doby je na advokátovi, zda tento požadavek akceptuje. Pokud ano, vzniká uskutečněním takového delší on-line schůzky klientovi povinnost doplatit advokátovi cenu za právní služby ve výši 900,- Kč bez DPH za každých dalších započatých 30 minut on-line schůzky. Dojde-li ke zmeškání sjednaného termínu on-line schůzky ze strany klienta a strany se nedohodnou na náhradním termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
 
V. Cena právních služeb
1. Cena právních služeb je závislá na způsobu jejího poskytnutí. U jednotlivých způsobů poskytnutí právních služeb je na webové stránce uvedena vždy cena a rozsah služby, který tato cena zahrnuje.
2. K úhradě ceny právních služeb je klient povinen prostřednictvím bankovního převodu, kdy mu budou platební údaje po potvrzení objednávky advokátem sděleny. 
 
VI. Ukončení smlouvy
1. Klient, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1818 a 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí právní služby bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle advokátovi oznámení, že od smlouvy odstupuje. V souladu s čl. III. odst. 9. spotřebitel toto právo nemá, byla-li již služba poskytnuta.
2. Klient od smlouvy odstoupí jednostranným právním jednáním (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). 
3. Advokát má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 zákona o advokacii. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Strany si sjednávají, že advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 zákona o advokacii. 
4. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy některou smluvní stranou, bude klientovi jím uhrazená cena (případně její poměrná část) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy či výpovědi smlouvy. Vrácení platby klientovi bude provedeno na účet sdělený pro tento účel klientem.
 
VII. Práva z vadného plnění
1. Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna písemně na adrese sídla advokáta nebo e-mailem na adrese michaela.smatanova@akblansko.cz. Na uvedené adresy lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.
2. Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany advokáta a preferovaný způsob vyřízení reklamace. 
3. Advokát se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. Po vyřízení reklamace bude klient o způsobu vyřízení vyrozuměn e-mailem.
 
VIIIZásady zpracování osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a právními předpisy ČR doplňujícími některá jeho ustanovení.
2. Zásady zpracování osobních údajů, jsou obsaženy v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na: zde. S tímto dokumentem je klient povinen se seznámit před vytvořením objednávky, přičemž jejím odesláním advokátovi vyjadřuje souhlas s pravidly uvedenými v Informaci o zpracování osobních údajů.  
 
IX. Ostatní ujednání
1. Advokát je oprávněn poskytnout službu i prostřednictvím jiného advokáta.
2. Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.
3. Poskytování právních služeb se řídí kromě VOP především Zákonem o advokacii a dalšími stavovskými předpisy a NOZ.  
4. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit jeho klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků, i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
5. Advokát a klient se dohodli, že veškerá komunikace mezi nimi včetně zasílání daňových dokladů může být uskutečňována prostřednictvím e-mailu, a to vůči klientovi na e-mailovou adresu uvedenou klientem ve formuláři na webové stránce, jejíž správnost klient výslovně potvrzuje. Klient bere na vědomí, že e-mail odeslaný advokátovi z této adresy, i kdyby byl odeslán osobou odlišnou od klienta, bude advokátem považován za závazný projev vůle klienta.
 
X. Závěrečná ustanovení
1. Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.
2. Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách www.akblansko.cz a nabývají účinnosti dne 1. 6. 2023.