Právní služby

Občanské právo

Občanské právo

 • zastupování v soudním a exekučním řízení
 • zpracování a revize veškerých typů smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, a dalších)
 • vymáhání pohledávek
 • poradenství a zastupování v oblasti dědického práva
 • uplatnění nároků na náhradu škody
 • poradenství a příprava dokumentace pro společenství vlastníků jednotek, spolky a další právnické osoby
Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

 • zpracování a revize kupní, darovací, nájemní, zástavní, rezervační, zprostředkovatelské či jakékoli jiné smlouvy týkající se nakládání s nemovitostí 
 • poskytování advokátní úschovy
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti
 • zřízení a výmaz věcného břemene (služebnosti)
 • zastoupení v řízení před katastrálními úřady
 • zastoupení v řízení o určení vlastnického práva k nemovitosti
Pracovní právo

Pracovní právo

 • zpracování a revize pracovněprávní dokumentace (např. pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, mzdový výměr, vnitřní předpis a dalších) 
 • spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, náhradu mzdy a odstupné 
 • odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu
 • uplatnění nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání 
 • úprava postavení statutárních orgánů, smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • zastupování v soudních sporech a ve správních řízeních
Rodinné právo

Rodinné právo

 • zastupování v soudním i mimosoudním řízení
 • svěření do péče a úprava styku u nezletilých dětí, výživné
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • konzultace ve věcech manželských a předmanželských smluv o úpravě společného jmění manželů
 • určování a popření rodičovství
 • osvojení, poručenství, opatrovnictví, pěstounská péče
Trestní právo

Trestní právo

 • obhajoba fyzických a právnických osob ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozených osob v trestním řízení, vymáhání náhrady škody
 • příprava a podání trestního oznámení
 • právní pomoc při jednotlivých úkonech trestního řízení
 • vymáhání náhrady škody po státu
Obchodní právo

Obchodní právo

 • sepis veškerých typů smluv 
 • zakládání a přeměny obchodních společností, fúze a akvizice
 • likvidace obchodních společností
 • zajištění fungování orgánů obchodních společností, příprava veškeré dokumentace
 • zajištění plnění povinností na úseku evidence skutečných majitelů
 • provádění změn v obchodních společnostech (převod podílu, změna sídla, změna jednatele, snížení a zvýšení základního kapitálu a další)
 • vyloučení společníků, vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze out)
Spotřebitelské právo

Spotřebitelské právo

 • zastupování spotřebitelů i podnikatelů
 • uplatnění práv z vadného plnění
 • reklamace zboží, odstoupení od smlouvy
 • příprava obchodních podmínek, reklamačních řádů či dalších dokumentů
 • zastupování v řízení před kontrolními orgány (ČOI, ČTÚ a další)
Správní a přestupkové právo

Správní a přestupkové právo

 • dopravní přestupky
 • přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití
 • řízení před živnostenským úřadem
 • právní poradenství v oblasti energetiky
 • žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a zastupování před soudy ve správním soudnictví
Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

 • zastupování lékařů, zdravotnických zařízení i pacientů
 • náhrada škody na zdraví
 • náhrada nemajetkové újmy 
 • obhajoba zdravotnického personálu v trestním řízení
 • zakládání a převody lékařských praxí