Informace o zpracování osobních údajů

  • Úvod
  • O nás
  • Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 
Správce osobních údajů
Mgr. Pavel Svoboda, advokát, IČ 04507959, se sídlem Komenského 2281/5a, 678 01 Blansko a Mgr. Bc. Michaela Smatanová, advokátka, IČ 19262256, se sídlem Komenského 2281/5a, 678 01 Blansko (oba dále jako „správce“) Vás tímto informují o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech. 
Správce můžete kontaktovat písemně na adrese sídla, na e-mailové adrese michaela.smatanova@akblansko.cz nebo pavel.svoboda@akblansko.cz či telefonicky na tel. čísle + 420 606 929 353 nebo +420 724 972 096.
 
Na úvod správce sděluje, že je dle zákona o advokacii vázán povinností mlčenlivosti o jakékoliv informaci, o které se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právní služby. Povinnost mlčenlivosti znamená, že žádná informace získaná v souvislosti s poskytováním právních služeb nesmí být bez Vašeho souhlasu kromě případů zákonných výjimek nikomu sdělena. 

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste je správci údajů poskytli, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž k ochraně oprávněného zájmu správce nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu. 
Dle účelu zpracování jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, datum narození, rodné číslo, IČO, bydliště a případně další údaje, které správci sdělíte pro účely poskytnutí právní služby. 

Předávání osobních údajů třetím osobám
Vaše osobní údaje mohou být v rozsahu potřebném pro řádné poskytování právních služeb předávány mezi Mgr. Svobodou a Mgr. Bc. Smatanovou navzájem. Jiným osobám mohou být Vaše osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí právní služby, a to v souladu se zákonem o advokacii. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále za splnění zákonných podmínek kladených na advokáty též orgány státní správy či Česká advokátní komora.

Způsob a doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Zpracování osobních údajů provádí správce. 
Správce zpracovává a uchovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu k zajištěná všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů. S osobními údaji je následně naloženo dle platné právní úpravy, a to zejména dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Vaše práva
Právo na přístup k údajům – správce Vám poskytne na Vaši žádost potvrzení o tom, zda zpracovává či nezpracovává Vaše osobní údaje. Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, poskytne Vám Vaše osobní údaje společně s informací o tom, jak tyto osobní údaje zpracovává.
Právo na opravu osobních údajů – pokud zjistíte, že údaje, které o Vás správce má, jsou nepřesné, můžete jej kdykoliv požádat o jejich opravu.
Právo na výmaz – na Vaši žádost správce vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebuje či je není povinen zpracovávat za účelem splnění svých zákonných povinností, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně nebo pokud mu výmaz ukládá zákon.
Právo na omezení zpracování – mimo výmazu můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě zůstanou údaje u správce uložené, avšak nebude k nim přistupovat ani s nimi jakkoliv jinak nakládat, nebude-li to nutné pro plnění jeho zákonných povinností. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo získat své osobní údaje, které byly správci poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.
Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se domníváte, že správce porušuje Vaše práva, můžete na něj podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, web: www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas – pokud ke zpracování osobních údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou správcem na základě tohoto souhlasu zpracovávány.
 
Tyto informace mohou být kdykoliv aktualizovány, a to z důvodu změny postupu správce při zpracování osobních údajů či z důvodu změny právních předpisů.